Интересные ссылки

Сарачыны

Саракавнны, Са ракн, Саракапуст, Шасцнны, Со рак Дзён, памінальны абрад, які ад значаецца на 40ы дзень пасля смерці чалавека. Згодна з народнымі павер ямі, у гэты час перад тым, як душа ня божчыка далятае да неба, яна навед вала родную сядзібу. Хату прыбіралі ручнікамі, за акно выстаўлялі хлеб соль і шклянку з вадою. На С. родныя наведвалі магілу памерлага, ладзілі жалобны стол, які паходзіць ад ста ражытнай язычніцкай трызны. Сярод абавязковых памінальных страў былі куцця, канун ды інш. Асобны прыбор з пітвом і страваю ставілі для памер лага. С., як і іншыя памінкі, звязаны з культам продкаў. Неабходнасць ад значаць С. тлумачылі тым, што непа мянутая душа асуджана на пакуты і не будзе спрыяць людзям у іх зямных справах.