Интересные ссылки

Саксонцы

Выхадцы з германскiх земляў, якiя ўдзельнiчалi ў паходах крыжакоў, а таксама тыя, што ў па чатку XIX ст. служылi ў армii Напа леона Банапарта. Як i iншыя iншазем цызахопнiкi (татары, французы), вобраз С. характэрны для беларускiх паданняў i мiкратапанiмiкi. На Коб рыншчыне вядомыя Саксонскiя кур ганы, дзе, паводле падання, пахава ныя саксонскiя воiны. У другой мясцовасцi пра курганы распавяда юць, што гэта магiлы, якiя засталiся пасля бiтвы «шведа з саксонам». У наваколлi Гродна пра адзiн з курган ных могiльнiкаў расказваюць, што ён насыпаны ў час вайны з «сасамi» (так у народзе звалi саксонцаў з армii На палеона ў 1812 годзе).