Интересные ссылки

Рабро

Частка цела, звязаная з ува сабленнем моцы, плоднасцi. У бела рускай традыцыйнай культуры знай шоў адлюстраванне бiблейскi сюжэт аб стварэннi Евы з Р. Адама, дзе гэта частка цела сiмвалiзуе жыццества ральную моц. Р. як увасабленне фiзiчнай магутнасцi выступае ў сюжэ це пра чортава Р. у асiлкаў крынiцы iх дужасці. Чортавы рэбры ў асiлкаў былi «бы абручы кругом», па адной з версiй не ва ўсiх. Яно зяў ляецца, калi чорт прыносiць нехрыш чанае дзiця сваёй жонцы, каб яна «здаiла» малако, якое не пе таксама ў гэты час народжанае чарцяня. Калi чорт нясе немаўлятка, ён перавязвае дзiця памiж грудзьмi i жыватом сваiм поясам, якi ў час хрышчэння цвярдзее i ўтварае новую пару рэбраў. Тут вiдавочна прысутнiчае сувязь асiлкаў i нячысцiкаў, прычым Р. можа разгля дацца як парадыйная травестызацыя боскага антрапагенiчнага акта. Iснавала таксама павере, што ча лавек з няпарнай колькасцю Р. ніколі не ажэніцца.