Интересные ссылки

Пятрова палка

Беларуская рэ гіянальная (з Тураўшчыны) назва су зоря Лебедзь аднаго з найбольш ха рактэрных сузоряў летняга зорнага неба ў форме агромністага крыжа, ут воранага купкай даволі яркіх зорак. Назва матываваная як крыжападоб най формай сузоря, так і тым, што яно ў сучасную эпоху кульмінуе пас ля паўночы ў перыяд прыкладна з Пятроўкі да Спасаўкі. Можа такса ма разумецца як ключ ад нябеснага выраю, які, згодна з евангелічнай ле гендай, быў дадзены менавіта св. Пятру. Iншая назва Цароў крэст.