Интересные ссылки

Паўночнiкi

Лiхiя духi невядома га выгляду i дакладнага месца жыхар ства, якiя селяцца па ўсiх сядзiбных забудовах, дзе жыве чалавек. Па iх га ласах i хуткiх рухах можна здагадац ца, што гэта маладыя гарэзы або двух родаў, якiя вандруюць як гуртам, так i паасобку. З iншымі сядзiбнымi нячысцiкамi яны не ладзяць. П. па чынаюць сваволiць у час начнога спа кою, яны абуджаюць цiшыню дзiкiмi чалавечымi воклiчамi, фальшывымi просьбамi пра дапамогу, плачам цi дзiкiм рогатам, свiстам i ровам буры. Усё гэта адбываецца звонку памяш кання, з 11ай гадзiны вечара i да 3яй гадзiны ночы, якраз тады, калi чала век снiць першы сон. Час дзейнасцi П. зблiжае iх з Начнiцамi.