Интересные ссылки
стоимость авиабилетов Москва алматы

Абутак

Элемент традыцыйнага строю, семантычна вылучаны ў бага та якіх абрадах (калядных, пахаваль ных i iнш.). У глыбокай старажыт насцi А. быў своеасаблiвым «пасвед чаннем» родавай прыналежнасцi. Кожны род меў сваю форму А., матэ рыялам для якога служыла скура з заднiх ног татэмнай жывёліны. У Ся рэднявеччы скураны А. упрыгожваў ся вышыўкай нiткамi. Узоры мелi магiчны характар. Вядомыя абрады, у якiх па памер лых ахвяравалi стары стаптаны А. Яшчэ нядаўна месцамi iснаваў звычай: на Каляды дзяўчаты набiралi поўныя начоўкi свайго А. i падкiдвалi ўгару. Чый А. хутчэй выпадзе з начовак, тая дзяўчына магла спадзявацца неўзаба ве выйсцi замуж. На Беларусі існуе нямала паданняў пра археалагічныя помнікі (гарадзі шчы і курганы), якія нібыта былі на сыпаны шведамі (французамі, тур камі, татарамі), што нанасілі зямлю ботамі.