Интересные ссылки

Паралiкi

Лiхiя духi, якiя ў адроз ненне ад iншых нячысцiкаў апаноўва юць ахвяру не адразу, а падступаюц ца да яе спадцiшка, часам на працягу некалькiх гадоў. Iх улюбёныя абран цы людзi старэй сярэдняга веку. Дзейнiчаюць слабыя П. толькi ў гур це, як i Паветрыкi, працуючы па пераменна, а пры супрацiўленнi ах вяры разам. Чалавек пазнае прысутнасць П. толькi тады, калi яны зжылiся з iм, i адпрэчыць iх ужо няма нiякай магчымасцi. П. даймаюць га лоўным чынам цела чалавека, а з iм iх ахвяраю становiцца i яго душа. Аддаляюцца П. гэтак жа паволi, як i падступалiся, няспешна, вяр таючыся час ад часу.