Интересные ссылки

Непрытомнiкi

Катэгорыя ня божчыкаў, якія па начах выходзяць са сваіх магіл, па нейкіх прычынах не задаволеныя сваімі сваякамі, і не да юць тым спакою. У гэтым яны вельмі падобныя да вупыроў. Звычайна па кутуюць абодва бакі. Засцерагальныя сродкі ў такім разе практычна гэткія ж, як і ад вупыроў. Апроч таго, мож на згрэбці жар у печы і, выкінуўшы яго за парог, закрычаць: «Я яму вочы засыплю жарам!» Ад начных навед ванняў памерлай жонкі муж пазбаў ляецца тым, што дэманстратыўна рыхтуецца да новага шлюбу, выпякаю чы нешта накшталт каравая, і да т. п. Самы ж надзейны сродак пазбавіцца ад Н. раскапаць яго магілу, адсек чы галаву і, працяўшы яе асінавым колам (гл. Асіна), пакласці паміж яго ног так, каб той не змог да яе дацяг нуцца, а магілу пасыпаць макам. Гл. таксама Нактыр.