Интересные ссылки

Неман

Адна з буйных рэк Беларусi. З ёю звязаны паданнi, што раней гэ тая рака была чалавекам Нёманам, цi Неманцом (якога так празвалi за яго маўклiвасць). Паводле паданняў, з рознай нагоды кiнулiся хлапец Нё ман i дзеўка Лоша да мора. Афарбоў ка паданняў хутчэй за ўсё сведчыць аб дастаткова познiм iх паходжаннi.