Интересные ссылки

Меша

Нячысты дух, якi ўяўляўся калматай чорнай жывёлiнай невялi кага росту. Месцам яго жыхарства былi руiны якойнебудзь будынiны, адкуль ён толькi часам палохаў пра хожых, не прыносячы нiкому асаб лiвай шкоды. Ён пазбаўлены Кадуком сваёй злой сiлы i асуджаны на паку ты. Часам М. перабiраецца ў жылы дом, дзе пасяляецца ў падпечку i хар чуецца чым давядзецца. Удзень яго нiхто не бачыць, а ўначы ён выпаў зае зпад печкi i, пасябраваўшы са свойскiм сабакам, спiць на падлозе пасярод пакоя. Зяўленне М. у хаце лi чылася няшчасцем. Яго iмем нянькi палохалi дзяцей.