Интересные ссылки

Лiзун

Міфічны персанаж, якім па лохалі дзяцей. На Віцебшчыне, калі малы надта плакаў, яму казалі: «Ціша, дзетка, а то цябе лізун злі жыць». У. Дабравольскі лічыў азна чэнне «лізун» за эпітэт агню: «Ни падхади к печки: лизун залижить красным языком».