Интересные ссылки

Лёс

Персанiфiкацыя незалежнага ад волi чалавека ходу падзей яго жыцця, вырашальны збег ака лiчнасцяў, доля. Гэты тэрмiн харак тэрны для беларускай, польскай, чэшскай i славацкай моваў. У ст.в. ням. loz, ангельскай lot лёс, жэ рабя, loss страта, прапажа. Зна чэнне Л. як долі (рус. судьба), маг чыма, развiлося з жэрабя («лёсы на кiй мераць» рабiць выбар, цягнуць або кiдаць лёсы развязваць ней кую справу па жарабёўцы, лёсаваць). Можна меркаваць, што архаiчны спосаб «сляпога» выбару кiдання, цягання, вылiчэння, выбiрання лёсаў (жарабёўка) i бачанне ў гэтым працэсе грознай праявы нейкiх надпрыродных сiл спарадзiла ўяў ленне пра Л. як прадвызначанасць, долю, наканаванасць.