Интересные ссылки

Кунiца

У беларускiх вясельных песнях К. (куна, кунка, конка) назы ваецца нявеста, маладая. К. называ юць таксама дзяўчыну ў традыцый ным звароце пры сватаннi. Гэта можна параўнаць з тым, што ў Сярэд нявеччы дзяўчатысялянкi, якiя выходзiлi замуж у чужы маёнтак цi чужую воласць, давалi свайму раней шаму пану адмысловую плату «кунiцу». Згодна з рэканструкцыяй настратычнай мовы, *kьni абазначае жанчыну, а *kana «нараджацца». Да гэтага блiзкае лацiнскае cunnus «вульва» i cunae «калыска, радзiма».