Интересные ссылки

Кабец

Хвасцйц (.alko vespertinus, праслав. *kobьcь «сокал або ястраб»), драпежная птушка з сямейства сака ліных, якая, відаць, здаўна выкарыс тоўвалася для варожбаў па птушы ным палёце, прынамсі, пра гэта можа сведчыць назва самой птушкі, утво раная ад дзеяслова *kobiti «вара жыць, асабліва па лёту птушкі» (Ф. Слаўскі), ад якога і рус. кобь «вараж ба». Назва вядомая ўсім славянскім мовам. Iншыя тлумачэнні абапіраюц ца на параўнанне з ням. Habicht «яс траб», англ. hawk «сокал, ястраб», а таксама з літ. kabщs «чэпкі, ухоплівы» або kгbл «крук, кручок» (параўн. англ. hawknosed «гарбаносы, з арліным носам, з кручкаватым носам»).