Интересные ссылки

Зязюлька

Назва некалькіх розных раслін: 1) Orchis lalifolia, літ. gegщ raibл «рабы, як зя зюля, ятрышнік», рус. ятрышник; 2) Satyrium, рус. кокушник; 3) дрыж нік або слёзкі, Briza, як правіла, на зываныя так паводле прыкметы рабізны (гл. Рабы), пярэстасці або ў крапінкі іх лісця або кветак, што робіць іх падобнымі да зязюлі. Гэ тая матывацыя добра выяўленая ў літоўскай назве пералёту (Orchis lalifolia). Многія з гэтых раслін вы карыстоўваліся ў народнай медыцы не і гігіене, напрыклад, наварам дрыжніка мылі галаву. Да шэрагу гэтых назваў, відаць, належыць і бел. лоеўскае зязюльнік «нейкая ляс ная расліна, што цвіце дробнымі зя лёнымі кветачкамі».