Интересные ссылки

Змяiная трава

Змяёўка, рас лiна з сямейства ятрышнiкавых, прыкметная асаблiвасць якой пля мiстае ланцэтападобнае лiсце i клуб непадобнае карэнiшча са слабым, нiбы перасохлым, коранем. Паводле этыялагiчнага падання корань гэтай раслiны перакусiла змяя (гадзюка), калi Бог стварыў раслiну для лячэн ня гадзючых укусаў. «Шэрае» лiсце падобнае да афарбоўкi гадзюкi, нiбы нагадвае людзям пра прыродную су вязь абедзвюх. Рэдкае распаўсю джанне расліны ў прыродзе Беларусi таксама павiнна пацвярджаць мi фалагiчнае ўяўленне, што яе корань перакушаны. Сапраўды, кветка рэд кая, яна занесена ў «Чырвоную кнi гу» Беларусi. (Паводле падання, чу тага ў Мядзельскiм рне Мiнскай вобл.)