Интересные ссылки

Зарнiца

Зараніца, адна з народ ных назваў планеты Венера ў раніш няй бачнасці. З Вечарніцай (Венерай у вечаровай бачнасці) у народнай свя домасці не атаесамляецца. Узыходзя чы да світанку, яна сваім бляскам як бы супернічала з самім Сонцам, якое зяўлялася толькі следам за ёй. У на родзе меркавалі, што З. абуджае люд зей і кліча іх да працы. З. часта згад ваецца ў замовах ад розных хваробаў і напасцяў асобна або ў пары з «веча ровай зарніцай». Падобная назва вядомая ў рускай (Утренняя зарница, Зарница, Заряни ца, Зарянка, Зурница) і с.х. (Зорача) мовах. Гл. таксама Світальна Зорка.