Интересные ссылки

Ганчар

гаршчэчнік,гаршчэчніца, у мiфах многiх народаў вобраз бога цi культурнага героя, якi творыць людзей (або асобныя iх часткi) з глiны. У па даннях розных народаў апавядаецца, што першыя людзi былi вылепленыя з глiны (у беларусаў таксама некато рыя жывёлы). У старажытнасцi ган чарная справа была жаночым занят кам. Верылi, што гаршчэчнiца валодае незвычайнымi ўласцiвасцямi. Яна маг ла выйсці замуж толькi за каваля, якi таксама з дапамогай агню вырабляў рэчы. Часта гаршчэчнiца i каваль выступалi ў ролi святароў, пакліка ных забяспечыць урадлівасць зямлi. Яшчэ ў сярэдзiне ХХ ст. у Беларусi месцамi ганчарства лiчылася жано чым заняткам, i вяскоўцы з пагардай глядзелi на мужчынГ. У той жа час тачэнне драўлянага посуду паважала ся як праца, годная мужчын (на Гродзеншчыне). З вырабам глiнянага посуду звяза- на шмат прыслоўяў i забабонаў. Лiчы лася, што калi благое вока гляне на по суд у часе лепкi, то гаршкi ў печы пабе Пярун. З мэтай абароны посуд трэба было пакрапiць салёнай вадой або аб весцi вакол тры разы падпаленай драўлянай качаргой цi выкiнуць праз страху будынка, дзе абпальваўся по- суд, свiны гной. Часта ў час лепкi Г. малiўся. Калi Г. працаваў, то забара- нялася зычыць яму поспеху, iначай начынне пры абпале развалiцца.