Интересные ссылки

Вырый

(балт.слав. *ыr мора), у беларускай мiфалагiчнай традыцыi старажытная назва раю i райскага Сусветнага дрэва, у вяршынях якога жывуць птушкi i душы памерлых. У беларускiм фальклоры распаўсюджа ны матыў «замыкання» i «адмыкан ня» В. Богам або ягонымi намеснiкамi (пчалой, жаваранкам). «Замыканне» В. на зiму адбываецца на Узвiжанне (27 верасня), супадае з восеньскiм раў надзенням, калi птушкi i змеi займа юць сваё месца ў В., адпаведна ў кро не i каранях Сусветнага дрэва. «Адмыканне» В. прыпадае на Саракi (22 сакавіка) i звязана з веснавым раў надзеннем i прылётам птушак, чаро ды якiх таксама насiлi назву В. Той, хто першы ўбачыў В., лiчыўся шчас- лiвым i ўдалым чалавекам на праця гу года.