Интересные ссылки

Вiдушава гара

Ав ндушава гарб, Авндава гарб, Вндзіуш гарб, Внтава гарб, сакральная гара блізу в. КажанГарадок, недалёка ад упа дзення р. Цны ў Прыпяць. Iснуюць розныя паданні пра гару: што быц цам тут жыў выгнаннік Авідзій, па хаваны рымскі паэт Авідзій, які загі нуў недзе на Палессі. Некаторыя даследнікі звязваюць назву са сла вянскім богам Вітам, які меў сем га лоў і сем мячоў на поясе.