Интересные ссылки

Браткi

лекавая раслiна Viola tri color, знешняй асаблiвасцю якой зяў ляюцца рознакаляровыя кветкi на ад ным кусце белыя i сiнiя, жоўтыя i сiнiя, жоўтыя i лiловыя. Пра пахо джанне кветкi i пра гэтую яе асаб лiвасць створаны мiф, уключаны ў нашы лiраэпiчныя песнi балады, прытым звязаныя з купальскiм цык лам абрадавай паэзii, што адлюстроў вае купальскiя звычаi старажытных часоў. Паводле мiфа, па волi злога лёсу быў дапушчаны iнцэстуальны шлюб брата i сястры. Даведаўшыся пра сваё крэўнае сваяцтва, маладыя муж i жонка жахнулiся, грэх быў не дапушчальны, брат i сястра ператва рылiся ў «травiцу братсястрыцу», або iначай «браткi», з надзеяй, што калi дзеўкi будуць збiраць купальскiя зёлкi, яны ўспомняць гiсторыю няш часных брата i сястры.