Интересные ссылки

Белы

У традыцыйнай культуры бе- ларусаў адзін з найбольш пашыраных колераў. Нароўні з чырвоным і чор ным ён складае асноўны спектр ка ляровай сімволікі ў міфапаэтычнай мадэлі свету. Б. колер надзвычай шырока ўжы ваўся ў народных строях, у вырабах ткацтва, у аздабленні ці ўпрыгожанні чырвонага кута і зоны адпачынку ў космасе сялянскай хаты, у рытуал на маркіраваным адзенні асноўных удзельнікаў абрадавай дзеі, напрык лад нявесты або нябожчыка. Iснуе не калькі падыходаў да трактоўкі сім волікі Б. колеру ў народнай культуры. Асобныя этнакультуролагі сцвярджа юць, што Б. колер варта атаясамлі ваць з чысцінёй, дзявоцкасцю, свята сцю. У замовах сімвалам Багародзіцы ёсць белае покрыва, якім яна ўратоў вае людзей ад вайны, эпідэмій, мору. Разам з тым аналіз шматлікіх ры туальных кантэкстаў паказвае, што Б. колер выступае як апазіцыя чырвона га, які сімвалізуе жыццёвы пачатак, нараджэнне і статуснае перанара джэнне. У такім разе становіцца зра зумелым, што Б. колер можна трак таваць як сімвал смутку, жалобы, гора, смерці, трансфармацыі, перахо ду ў іншы стан, іншы план існавання, сімвал дарогі з аднаго свету ў іншы. У міфапаэтычным сэнсе слова гэта сімвал бязмежнасці, вечнасці Сусве ту. У некаторых мясцінах Магілёўш чыны, напрыклад у Бялыніцкім рне, захаваўся звычай: людзі, якія ідуць на пахаванне або на жалобны стол, па вязваюць на левую руку Б. хустачку.