Интересные ссылки

Барана

звязана з земляробчай аб раднасцю i пераважна з мужчынскай сферай гаспадарчай дзейнасцi. У вон кавай форме Б. увагу прыцягваюць вострыя зубы, што вызначае яе фалiчную семантыку, якая дамiнуе ў рытуальнамагiчных дзеяннях шлюб наэратычнага кшталту, непасрэдна цi ўскосна арыентаваных на забес пячэнне высокiх прадукавальных здольнасцяў зямлi i жанчыны. Па лескiя дзяўчаты, каб прыспешыць прыезд сватоў, цягалi па завулках старую Б., а затым кiдалi яе, разла маўшы, па ўсiх дарогах, што вялi ў вёску. Б. з хаты нявесты цягалi каля хаты iншых дзяўчат, а затым неслi яе да жанiха. Менавiта вострыя зубы вызначылi віцца. Б. сцябалі па нагах, каб яны не i апатрапеiчныя якасцi Б., калi яна выступала як абярэг: Б. ставiлi ў ва ротах, каб прабiлася чараўнiца, зуб забiвалi ў сцяну ад блашчыц. Апа трапеiчная моц Б. засноўваецца i на магiчнай сiле вузлоў, а таксама на яе крыжападобнай аснове. Як атрыбут дэманалагiчных перса нажаў Б. была i своеасаблiвай «пас кай» для iх у Б. магла ўшчамiцца русалка. З дапамогай Б. чараўнiцы адбiралi ў кароў малако. Разам з тым менавiта гэты прадмет дапамагаў выявіць нячысцiкаў праз яе ста навiлiся бачнымi чараўнiцы, дамавi кi ды інш.